R3 ความเป็นมา

About US


จุดเริ่มต้นมาจาก ที่ตัวเองชอบเลี้ยงสุนัข และรู้จักผู้เลี้ยงสุนัขจำนวนหนึ่ง จึงได้คิดที่จะทำอาหารสุนัข R3dogfood คำนึงถึงความต้องการโภชนาการของสุนัขมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขให้เหมาะสมกับสุนัขในทุกช่วงวัย

R3dogfood จดทะเบียนการค้าปี 2552 มีผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด R3 GAME ON PUPPY สำหรับลูกสุนัข 12-18 เดือนขึ้นไป , R3 CHAMPION ADULT สำหรับสุนัขโต 12-18 เดือนขึ้นไป , R3 ALL AGE สำหรับสุนัขทุกช่วงวัยของอายุ

ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทมีตัวแทนผู้จัดจำหน่าย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ของลูกค้า กลุ่มเป้าหมายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด